Job Page

Wearelao.com

Offers those who have just completed their studies an opportunity to sign up add their details

And upload their Resume.

Our aim is to assist those in the Hospitality Industry or looking to join a fruitful and supportive career, where development for those who work hard is always available.

The Hospitality Industry is one of the most enjoying and long-term investment for those whoa re willing to work hard, listen and become a team player.

The industry covers your future, medical benefits, food, uniform, Overtime when available, Service charge –

The future is in your hands when you Join the Hospitality Industry!

Let wearelao.com assist you


Wearelao.com

ສ້າງເງືອນໄຂກາລະໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ ຫາກໍ່ສໍາເລັດການສຶກສາ ໄດ້ລົງທະບຽນ ຂໍ້ມູນຂອງຕົນ ແລະ ອັບໂລດ ໃບສະໝັກງານ.

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ ຂະແໜງການບໍລິການໂຮງແຮມ ແລະ  ການທ່ອງທຽ່ວ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາໂອກາດສໍາລັບ ການເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ີມີການສະໜັບສະໜູນ, ມີໝາກຜົນ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມດຸຫມັ່ນຂະຫຍັນພຽນ.

ຂະແໜງການບໍລິການໂຮງແຮມ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ມ່ວນ ແລະ ທ້າທາຍ ແລະ ເປັນຂະແໜງການທີ່ມີການລົງທຶນໄລຍະຍາວ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມດຸຫມັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຮັບຟັງ ແລະ ຢາກເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນທີມງານ.

ຂະແໜງການນີ້ເປັນໂອກາດສໍາລັບອະນາຄົດຂອງທ່ານ, ມີການສະໜອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການແພດ, ອາຫານ, ຊຸດເຄື່ອງແບບ, ເງືອນໄຂສໍາລັບການເຮັດລ່ວງເວລາ, ແລະ ຄ່າບໍລິການ –

ອະນາຄົດແມ່ນຢູ່ໃນກໍາມືຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຂະແໜງການບໍລິການໂຮງແຮມ ແລະ  ການທ່ອງທຽ່ວ

ໃຫ້ເຮົາ wearelao.com ຊ່ວຍທ່ານ

Share This On